Saul Newman

Rat protiv Države: Štirnerov i Delezov anarhizam

[O]ni raskidaju sa paradigmom Prosvetiteljskog humanizma, razotkrivajući veze između moći i ljudske esencije i pokazujući da želja može ponekad želeti sopstveno ugnjetavanje. Štirner i Delez, stoga, mogu biti viđeni kao da zauzimaju sličnu anti-autoritarnu filozofsku i političku putanju – onu koja objavljuje konceptualni rat protiv Države, i čije značajne teorijske implikacije na anarhizam moraju sa njim biti sabrane.

Postanarhija

"Pobuna nije borba protiv ustanovljenog, jer, ukoliko ona uspeva, ustanovljeno propada samo od sebe; ona je samo moje dejstvovanje izvan ustanovljenog."

Politika postanarhizma

Nasukanima na stenovitim obalama državne moći, anarhizam sada prelazi u prvi plan naše političke imaginacije.