Occupy TVNY

Chris Hedges na Tajms skveru, 15. oktobra 2011.

Ubeđen da nije moguće kooptirati i korumpirati pokret OWS, zbog njegove horizontalne nehijerarhijske strukture i mudrog praktikovanja nenasilog otpora, pun emocija Chris se zahvaljuje aktivistima/kinjama jer se bore za budućnost njegove dece.